• (0)
  • ()
E-oro.gr

 

 Πρωταρχικ μλημα της εταιρας εναι η παρθεση των ρων που διπουν τα δικαιματα και τις υποχρεσεις του e-oro.gr προς λους εσς που θα επισκεφθετε τις ιστοσελδες του και που σκοπ χει την ενημρωσ σας για τα δικ σας δικαιματα και υποχρεσεις και την καλτερη εξυπηρτησ σας στην αναζτηση και απκτηση των προντων που επιθυμετε να αγορσετε απ το κατστημ της.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
 

Για την ναρξη της μεταξ μας συναλλαγς εναι η γνωστοποηση απ πλευρς σας κποιων προσωπικν σας στοιχεων. ταν κνετε μια παραγγελα, θα σας ζητσουμε το πλρες ονοματεπνυμ σας, τη διεθυνση στην οποα θα αποσταλον τα πωλομενα προντα, τον αριθμ του σταθερο σας τηλεφνου ( ποιο λλο τηλφωνο θλετε το οποο θα χρησιμοποιηθε για την καλτερη εξυπηρτησ σας), την ηλεκτρονικ σας διεθυνση (e-mail address) κ.λπ. Θα σας ζητσουμε γκριση προκειμνου να συμμετχετε στο ενημερωτικ μας δελτο σε οποιαδποτε λλη προωθητικ ενργεια.
Σε περπτωση που επιλξετε οι πληρωμς σας να γνονται μσω πιστωτικς, η σελδα μας, σας προωθε στα διατραπεζικ σστηματα της Eurobank και της Alpha Bank.
 

Το e-oro.gr, ακολουθντας απαργκλιτα τις αρχς της προστασας των προσωπικν δεδομνων που προβλπονται απ τους σχετικος νμους και διεθνες τις συμβσεις δεν πρκειται να προβε σε οποιαδποτε αθμιτη και χωρς την προηγομενη γκρισ σας χρση. Το e-oro.gr με κανναν τρπο δεν αποκαλπτει, δημοσιοποιε, πωλε, ανταλλσσει τα προσωπικ στοιχεα και τις πληροφορες που μας εμπιστεεστε. Εξαιρετικ μπορε να δημοσιοποιηθον προσωπικ σας στοιχεα απ την εταιρα, τηρουμνης πντα της προβλεπμενης απ το νμο διαδικασας ταν τοτο επιβλλεται απ Δημσια Αρχ, δικαστριο κλπ.

Το e-oro.gr επιφυλσσεται του δικαιματς του να ενημερνει τους προμηθευτς του με στατιστικς καταστσεις πωλσεων, οι οποες μως σε καμα περπτωση δεν θα περιχουν προσωπικ στοιχεα που μπορε να οδηγσουν σε αναγνριση ατμων.

Μπορετε οποτεδποτε να προβετε στην αλλαγ την διαγραφ των προσωπικν στοιχεων που μας χετε γνωστοποισει πως και να ανακαλσετε τη συγκατθεση σης στις προωθητικς μας ενργειες.
 

ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Στις τιμς που αναγρφονται στους σχετικος καταλγους δπλα απ κθε προν περιλαμβνεται το ΦΠΑ (24%). Οι τιμς αυτς αφορον τις ποστητες οι οποες εναι διαθσιμες στην αποθκη μας, εν το e-oro.gr επιφυλσσεται του δικαιματς του να αναπροσαρμζει τις τιμς.
 

Για ορισμνες περιοχς της Ελλδας για τις οποες ισχουν μειωμνοι συντελεστς ΦΠΑ και εφσον η παραγγελα σας γνει με τιμολγιο ττε οι τιμς των προντων εναι χαμηλτερες απ τις αναγραφμενες κατ τον μειωμνο ΦΠΑ.

 

ΠΡΟΟΝΤΑ

Κατηγορα Βρες, Βρες Γμου, Χραγμα γραμματοσειρς στα προντα μας

Σε περπτωση που επιθυμετε τα παραπνω προιντα-υπηρεσες να σας αποσταλον με αντικαταβολ, θα πρπει με την παραγγελα να καταβληθε τουλχιστον το 30% της αξας, ως προκαταβολ, καθς παργονται αποκλειστικ κατπιν δικο σας αιτματος.

Σε περπτωση που πραγματοποιοηθον αγορς απ τη κατηγορα προιντων "Βρες" "Μονπετρα" δεν υπρχει δικαωμα επιστροφς παρ μνο αλλαγς μεγθους εφσον εναι εφικτ και με οικονομικ επιβρυνση του πελτη.


 


ΔΙΑΦΟΡΑ
 1. Διαθεσιμτητα: Για λα τα προντα που περιχονται στους καταλγους του e-oro.gr υπρχουν σαφες ενδεξεις για την διαθεσιμτητα της αποθκης μας. τσι θα μπορετε πολ εκολα να διαπιστσετε πριν κνετε την παραγγελα σας ποια απ τα προντα μας εναι διαθσιμα στις αποθκες μας και μεσα παραδοτα, ποια προντα δεν εναι μεν μεσα διαθσιμα αλλ περιμνουμε σε καθορισμνη ημερομηνα να τα παραλβουμε απ τους προμηθευτς μας και τλος ποια προντα δεν εναι διαθσιμα αλλ αναμνουμε ενημρωση απ τους προμηθευτς μας για την ακριβ ημερομηνα παραλαβς τους. Παρ' λα αυτ εσες μπορετε να μας στελετε την παραγγελα σας ακμα και για προντα που δεν εναι διαθσιμα στις αποθκες μας και εμες θα επικοινωνσουμε μαζ  σας μσω e-mail /και τηλεφνου, εντς ελογου χρονικο διαστματος, στε να σας ενημερσουμε για τον πιθαν χρνο παραλαβς του προντος απ τον προμηθευτ και την εν συνεχεα παρδοσ του σε σας. Στην περπτωση αυτ, χετε τη δυναττητα, εφσον κρνετε τι το χρονικ αυτ διστημα δεν σας ικανοποιε, να ζητσετε την ανκληση της παραγγελας του εν λγω προντος. Σε οποιαδποτε διαφορετικ περπτωση επικοινωνομε τηλεφωνικ μαζ σας σε διστημα λιγτερο των 24ων ωρν απ τη πραγματοποηση της παραγγελα σας.
 

Σε κθε περπτωση πρπει να γνει σαφς τι ο ανωτρω χρνος παρδοσης της παραγγελας σας εξαρτται και απ τη διαθεσιμτητα των προντων που υπρχει στις αποθκες μας.

Επιπλον σας παρχουμε τη δυναττητα να επιλξετε, αν επιθυμετε να παραλβετε λα τα προντα που ενδεχομνως λγω της διαφορετικς διαθεσιμτητς τους θα χουν και διαφορετικ χρνο παρδοσς, με μια αποστολ στον τπο παρδοσης τους στην απτερη ημερομηνα και μλις καταστε δυνατ να παραδοθον στην υπηρεσα ταχυμεταφορν να παραλαμβνετε με τμηματικς παραδσεις τα ανλογα με το χρνο που μπορον να σας παραδοθον.


 2. Ανωτρα βα: Αν για λγους ανωτρας βας (π.χ. κακς καιρικς συνθκες, απεργες, κλοπ απλεια δματος κλπ) δεν εναι δυνατ να σας παραδσουμε τα προντα εντς του προκαθορισμνου χρνου θα σας ενημερσουμε μσω e-mail, προκειμνου να μας δηλσετε αν επιθυμετε, υπ' αυτς τις συνθκες, την ολοκλρωση της παραγγελας σας.


 3. Ευθνη e-oro.gr: To e-oro.gr δεν ευθνεται για ελαττματα κακ ποιτητα των προντων που διαθτει στους πελτες του. λα τα προντα παραλαμβνονται απ τους προμηθευτς συσκευασμνα. Σε περπτωση πντως που στις παραδιδμενες ποστητες αποδεδειγμνα ανευρεθε ελαττωματικ προν το e-oro.gr αναλαμβνει την ευθην της επισκευς με δικ της ξοδα αποστολς. Οι εγγυσεις λων των προιντων εναι απ τους επσημους αντιπροσπους των εταιρειν και αφορον την επισκευ του εκστοτε προοντος στο αναγροφμενο χρονικ διστημα. λες οι εγγυσεις των κατασκευαστν δεν προβλπουν αντικατσταση του προιντος, παρλα αυτ σε περπτωση πρσφατης αγορς, επικοινωνομε μαζ σας στε να βρομε τη καλτερη λση.

Το e-oro.gr δεν ευθνεται για οργανωμνη επθεση απο hackers με σκοπ την κλοπ προσωπικν στοιχεων χρηστν, αλλ ακμα και σε αυτν την περπτωση οι χρστες πιστωτικν καρτν διασφαλζονται μιας και στο σστημα δεν αποθηκεεται ο κωδικς CVV των καρτν.
 

4. Διαφημιστικ μηνματα: Το e-oro.gr παρχει τη δυναττητα στους χρστες του να επιλξουν την πληροφρησ τους για τα να προντα που διαθτει στην αγορ και για λλες τυχν προσφορς, διακανονισμος πληρωμς κλπ με την αποστολ διαφημιστικν - ενημερωτικν μηνυμτων στην ηλεκτρονικ ταχυδρομικ τους διεθυνση δια του τηλεφνου. Το e-oro.gr δεν θα χρησιμοποισει καταχρηστικ την παραπνω υπηρεσα του. Δδεται δε πντοτε στους χρστες η δυναττητα διακοπς της λψης διαφημιστικν μηνυμτων.
 

5. Cookies: πως τα περισστερα sites στο διαδκτυο τσι και στο e-oro.gr χρησιμοποιομε cookies τσι στε να χουμε πρσβαση σε ορισμνες πληροφορες κθε φορ που περιηγεστε με κποιον web browser στο κατστημα μας. Χωρς την χρησιμοποηση των cookies θα ταν αδνατον να σας προσφρουμε σημαντικς υπηρεσες πως: κατσταση παραγγελιν, προσωπικς ρυθμσεις,αποθκευση αντικειμνων στο καλθι.
 

Τα Cookies εναι αλφαριθμητικ αρχεα που μεταβιβζουμε στον σκληρ δσκο των υπολογιστν σας διαμσου του διαδικτου σας τσι στε να σας προσφρουμε υπηρεσες πως αυτς που αναφρθηκαν παραπνω. Στις ρυθμσεις του browser σας μπορετε να επιλξετε να εμποδσετε τον browser σας απ το να δχεται να cookies να σας ρωτει κθε φορ που να νο cookie πρκειται να εγκατασταθε στον σκληρ σας δσκο. Παρ’ λα αυτ θα πρπει να γνωρζετε πως αν επιλξετε να εμποδζετε τα cookies απ το να αποθηκευτον στον σκληρ σας δσκο δεν θα μπορετε να χρησιμοποισετε κποιες υπηρεσες του καταστματος μας.
 

6. Τροποποηση των ρων του παρντος: Το e-oro.gr διατηρε το δικαωμα να τροποποιε να ανανενει τoυς ρους και τις προποθσεις συναλλαγν.
 

7. Ισχον Δκαιο: λες οι συναλλαγς που πραγματοποιετε μσω του e-oro.gr διπονται απ το Διεθνς και Ευρωπακ δκαιο που ρυθμζει θματα σχετικ με το ηλεκτρονικ εμπριο καθς επσης και απ το Νμο περ προστασας των καταναλωτν (Ν. 2251/1994) που ρυθμζει θματα σχετικ με τις πωλσεις απ απσταση.

 

Συσκευασες προιντων: λα τα προιντα που παρουσιζονται στο e-oro.gr συνοδεονται απ τις συσκευασες των επσημων αντιπροσπων. Οι φωτογραφες των συσκευασιν εναι ενδεικτικς και ενδχεται οι τρχων συσκευασες να διαφρουν. Σε αρκετς μρκες οι κατασκευαστς παρχουν πνω απ 1 συσκευασα για τα προντα τους.

 

ροι Χρσης GDPR


Εισαγωγ


Καλς ρθατε στην ιστοσελδα μας. Το www.e-oro.gr εναι ηλεκτρονικ εμπορικ κατστημα μσω του Διαδικτου (στο εξς «ηλεκτρονικ κατστημα»). Λειτουργε υπ τη νομικ μορφ της Ομρρυθμης Εταιρας με την επωνυμα Β ΠΑΠΠΑ - Α ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΕ, με δρα το Δμο Γαλατσου, Αττικς, οδς Κουντουργιτου 13Α , Τ.Κ. 14122, με αριθμ ΓΕΜΗ 123179803000, ΑΦΜ 800449040 και τον διακριτικ ττλο «E-ORO.GR».


Πεδο Εφαρμογς


Οι παρακτω ροι και προποθσεις (στο εξς «ροι»), καλπτουν κθε πληση προντων απ το ηλεκτρονικ κατστημα που βρσκεται στο διαδικτυακ τπο www.e-oro.gr. Οποιοιδποτε λλοι ροι και Προποθσεις αποκλεονται ρητς.
Κθε Χρστης Επισκπτης που εισρχεται και συναλλσσεται με το ηλεκτρονικ κατστημα (στο εξς ο «Πελτης» «Επισκπτης»   «Χρστης») θεωρεται τι συναινε και αποδχεται ανεπιφλακτα τους ρους που εδ διατυπνονται, χωρς καμα εξαρεση. Εν κποιος Χρστης δεν συμφωνε με αυτος τους ρους, οφελει να απχει απ την επσκεψη, τη χρση του παρντος διαδικτυακο τπου και απ κθε συναλλαγ με το ηλεκτρονικ κατστημα. Κθε Xρστης χρησιμοποιε τον παρντα δικτυακ τπο με δικ του αποκλειστικ ευθνη, το δε περιεχμεν του σε καμα περπτωση δεν μπορε να θεωρηθε τι παρχει συμβουλ προτροπ μεση μμεση για να προβον σε οποιαδποτε πρξη.

Γενικο ροι


Η επεξεργασα των προσωπικν δεδομνων γνεται σμφωνα με τις διατξεις του Γενικο Κανονισμο Προστασας Προσωπικν Δεδομνων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχν ειδικτερης εθνικς και ευρωπακς νομοθεσας για ορισμνους τομες, της εκστοτε ισχουσας ελληνικς νομοθεσας για την προστασα δεδομνων προσωπικο χαρακτρα, καθς και για την προστασα δεδομνων προσωπικο χαρακτρα και της ιδιωτικς ζως στον τομα των ηλεκτρονικν επικοινωνιν (Ν. 3471/2006 , ως εκστοτε ισχει) και τις αποφσεις της Αρχς Προστασας Δεδομνων Προσωπικο Χαρακτρα (ΑΠΔΠΧ)


Δυναττητα πραγματοποησης αγορς μσω του ηλεκτρονικο καταστματος, χουν μνο τα φυσικ πρσωπα, ηλικας 18 ετν και νω, που χουν δικαιοπρακτικ ικαντητα για σναψη σμβασης πλησης.


Απαρατητη προπθεση για την πραγματοποηση παραγγελας απ το ηλεκτρονικ κατστημα, εναι η συμπλρωση και υποβολ απ τον Χρστη της σχετικς ηλεκτρονικς φρμας παραγγελας με τα απαρατητα στοιχεα για τη σναψη πλησης και η αποδοχ των ρων της σμβασης πλησης και των ρων χρσης.


Παρεχμενες πληροφορες


Η Επιχερηση δεσμεεται ως προς την αλθεια, την ακρβεια και την πληρτητα των πληροφοριν που παρατθενται στο ηλεκτρονικ κατστημα, αναφορικ με την ταυττητα της Επιχερησης και τις παρεχμενες μσω του ηλεκτρονικο καταστματος, συναλλαγς. Στα πλασια της καλς πστης, η Επιχερηση δεν ευθνεται και δεν δεσμεεται απ καταχωρσεις ηλεκτρονικν δεδομνων που γιναν εκ παραδρομς σφλματος κατ την κοιν περα και δικαιοται να προβανει σε διρθωση αυτν οποτεδποτε περιλθουν σε γνση της.


Περιορισμς Ευθνης


Η Επιχερηση συμμορφνεται πλρως με τις ισχουσες διατξεις αναφορικ με την πληση, το ηλεκτρονικ εμπριο και την προστασα των καταναλωτν.
Η Επιχερηση στο πλασιο των συναλλαγν της απ το ηλεκτρονικ κατστημα, ενημερνει τον Πελτη βσει των τηρουμνων κθε φορ στοιχεων διαθεσιμτητας μη των προντων και σε καμα περπτωση δεν μπορε να εγγυηθε τη διαθεσιμτητα αυτν. Σε κθε περπτωση, η Επιχερηση αναλαμβνει να ενημερσει εγκαρως τον Πελτη για τη μη διαθεσιμτητα, οπτε και στην περπτωση αυτ δεν υπχει καμα περαιτρω ευθνη.
Η Επιχερηση δεν ευθνεται για παρενργειες ζημες απ τη χρση παραγγελθντων προντων που οφελονται σε λανθασμνη επιλογ προντων απ τον χρστη, απρσεκτη λανθασμνη χρση των προντων, σε υπαιτιτητα του κατασκευαστ, πως πτασμα κατ την κατασκευ, ελλιπες πληροφορες οδηγες που συνοδεουν τα προντα, ποιτητα κατασκευς, ασφλεια υλικν και ελαττματα. Σε περπτωση ελαττωματικο προντος, η ευθνη του περιορζεται στην υποχρωση αντικατστασης αυτο, εφσον πληρονται οι προποθσεις επιστροφς προντων.

Στο πλασιο της καλς πστης, η Επιχερηση, δεν ευθνεται και δεν δεσμεεται για τυχν σφλματα παραδρομς κατ την κοιν περα, σε χαρακτηριστικ, φωτογραφες και τιμς προντων και δεν μπορε να αποκλεσει το ενδεχμενο να υπρξουν εσφαλμνες καταχωρσεις απ οποιαδποτε αιτα κατ την εισαγωγ /και ενημρωση των χαρακτηριστικν /και της τιμς ενς προντος. Δεσμεεται μως, να προβανει σε διρθωση αυτν οποτεδποτε περιλθουν σε γνση της.
Το ηλεκτρονικ κατστημα παρχει το περιεχμενο (πληροφορες, ονματα, απεικονσεις κ.α.), τα προντα και τις υπηρεσες μσω του διαδικτυακο τπου «πως ακριβς χουν». Σε καμα περπτωση η Επιχερηση δε φρει ευθνη για τυχν απαιτσεις αστικς / και ποινικς φσης οτε για τυχν ζημα (θετικ, ειδικ αποθετικ η οποα ενδεικτικ και χι περιοριστικ, διαζευκτικ/ και σωρευτικ συνσταται σε απλεια κερδν, δεδομνων, διαφυγντα κρδη, χρηματικ ικανοποηση κλπ) που τυχν υποστε επισκπτης χρστης του ηλεκτρονικο καταστματος και τρτος, απ αιτα που χει σχση με τη λειτουργα μη / και τη χρση του διαδικτυακο τπου /και αδυναμα παροχς υπηρεσιν /και προντων /και πληροφοριν που διατθενται απ αυτ /και απ τυχν μη επιτρεπμενες παρεμβσεις τρτων σε προντα / και υπηρεσες /και πληροφορες που διατθενται μσω αυτο.


Πνευματικ Ιδιοκτησα


λο το περιεχμενο του ηλεκτρονικο καταστματος, πως ενδεικτικ διακριτικο ττλοι, σματα, εικνες, γραφικ, κεμενα κλπ, αποτελε πνευματικ ιδιοκτησα της Επιχερησης ( και τρτων απ τους οποους η Επιχερηση χει λβει δεια χρσης για τη λειτουργα του ηλεκτρονικο καταστματος) και προστατεεται απ τις σχετικς διατξεις του ελληνικο και ευρωπακο δικαου και των διεθνν συμβσεων. Τα ονματα, διακριτικο ττλοι, σματα, εικνες, φωτογραφες, σχδια, λογτυπα, γραφικ, διακριτικ γνωρσματα, κεμενα και οπτικοακουστικ υλικ, που παρατθενται και αντιπροσωπεουν το ηλεκτρονικ κατστημα στον διαδικτυακ τπο www.e-oro.gr τα προντα τις υπηρεσες της Επιχερησης τρτων μερν, αποτελον περιουσιακ στοιχεα και σματα της Επιχερησης τρτων μερν αντστοιχα, προστατευμενα απ τους σχετικος νμους περ πνευματικς ιδιοκτησας και εμπορικν σημτων. Η εμφνιση αυτν στον παρντα διαδικτυακ τπο και στο ηλεκτρονικ κατστημα της Επιχερησης, δεν θα πρπει με καννα τρπο να εκληφθε ως μεταββαση εκχρηση δειας δικαιματος χρσης τους. Απαγορεεται οποιαδποτε αντιγραφ, αναπαραγωγ, διανομ, μεταποηση, μεταπληση, δημιουργα παργωγης εργασας, τροποποηση με οιονδποτε τρπο, παραπλνηση του κοινο σχετικ με τον πραγματικ προχο του ηλεκτρονικο καταστματος. Η αναπαραγωγ, επανκδοση, φρτωση, ανακονωση, διδοση, μετδοση οποιαδποτε λλη χρση του περιεχομνου με οποιονδποτε τρπο μσο, για εμπορικος λλους σκοπος, επιτρπεται μνο κατπιν προηγομενης γγραφης συνανεσης της Επιχερησης οποιουδποτε λλου δικαιοχου των πνευματικν δικαιωμτων.


Ευθνη Χρστη


Ο Χρστης συμφωνε και αναλαμβνει να χρησιμοποιε τον παρντα διαδικτυακ τπο, καθς και τις υπηρεσες, πληροφορες και δεδομνα του ηλεκτρονικο καταστματος, σμφωνα με τον Νμο, την καλ πστη και τα χρηστ θη. Ο Χρστης συμφωνε, τι οφελει να παρχει αληθ και ακριβ στοιχεα στις συναλλαγς του με το ηλεκτρονικ κατστημα. Ο Χρστης αναλαμβνει κθε ευθνη για τη χρση του λογαριασμο του στο ηλεκτρονικ κατστημα απ μη εξουσιοδοτημνα απ αυτν πρσωπα και για οποιανδποτε ζημα υποστε η Επιχερηση απ την αιτα αυτ.
Ο Χρστης συμφωνε και αναλαμβνει να μην χρησιμοποιε το ηλεκτρονικ κατστημα για:
-αποστολ, δημοσευση, αποστολ με e-mail μετδοση με λλους τρπους οποιουδποτε περιεχομνου που εναι παρνομο για οποιονδποτε λγο, προκαλε παρνομη προσβολ και βλβη στην Επιχερηση σε οποιονδποτε τρτο ετε προσβλλει την εμπιστευτικτητα το απρρητο πληροφοριν οιουδποτε προσπου,
-αποστολ, δημοσευση, αποστολ με e-mail μετδοση με λλους τρπους οποιουδποτε περιεχομνου που προκαλε προσβολ των χρηστν ηθν, κοινωνικν αξιν κ.λ.π.,
-αποστολ, δημοσευση, αποστολ με e-mail μετδοση με λλους τρπους οποιουδποτε περιεχομνου για το οποο οι χρστες δεν χουν δικαωμα μετδοσης σμφωνα με το νμο τις εν ισχ συμβσεις (πως εσωτερικς πληροφορες, ιδιοκτησιακς και εμπιστευτικς πληροφορες που αποκτθηκαν αποκαλφθηκαν ως μρος εργασιακν σχσεων που καλπτονται σε συμφωνες εμπιστευτικτητας),
-αποστολ, δημοσευση, αποστολ με e-mail μετδοση με λλους τρπους οποιουδποτε περιεχομνου το οποο παραβιζει οποιαδποτε ευρεσιτεχνα, εμπορικ σμα, εμπορικ μυστικ, βιομηχανικ και πνευματικ δικαιματα λλα ιδιοκτησιακ δικαιματα τρτων κθε εδους,
-αποστολ, δημοσευση, αποστολ με e-mail μετδοση με λλους τρπους οποιουδποτε υλικο το οποο περιχει ιος λογισμικο οποιουσδποτε λλους κδικες, αρχεα προγρμματα που χουν σχεδιαστε με σκοπ τη διακοπ, την πρκληση βλβης την καταστροφ του εξοπλισμο λειτουργας οποιουδποτε λογισμικο υλικο υπολογιστν,
-ηθελημνη αθλητη παρβαση της ισχουσας νομοθεσας των διατξεων,
-παρενχληση τρτων με οποιονδποτε τρπο.


Τιμολογιακ Πολιτικ


Η Επιχερηση διατηρε το δικαωμα να διαμορφνει ελεθερα την τιμολογιακ πολιτικ του ηλεκτρονικο καταστματος, να τροποποιε τις αναγραφμενες τιμς, να αλλζει /και αποσρει προσφορς με χωρς προηγομενη ειδοποηση των Χρηστν/Πελατν, οι οποοι θα ενημερνονται για την ισχουσα κθε φορ τιμ, απ την σχετικ ανρτησ της στην ιστοσελδα. Οι τιμς προντων που αγορστηκαν απ το φυσικ κατστημα της Επιχερησης, μπορε να διαφρουν απ τις αναγραφμενες τιμς του ηλεκτρονικο καταστματος και η Επιχερηση δε φρει καμα ευθνη και δεν καλπτει διαφορς σε τιμς των προντων που ο Πελτης διαπστωσε εκ των υστρων απ την παρξη χαμηλτερης τιμς στο ηλεκτρονικ κατστημα, σε σχση με το φυσικ κατστημα το αντστροφο.
λες οι αναγραφμενες τιμς των προντων του ηλεκτρονικο καταστματος εναι σε ευρ και περιλαμβνουν ΦΠΑ. Οι τελικς τιμς κθε προντος δεν συμπεριλαμβνουν τα ξοδα αποστολς, τα οποα υπολογζονται στη συνχεια του κειμνου της παραγγελας, με βση την επιλογ του Πελτη για τον τπο αποστολς των προντων. Για πρσθετες επιβαρνσεις, αποστολς, παρδοσης ταχυδρομεου, καθς και για κθε τυχν λλη δαπνη τλος, ο Πελτης ενημερνεται πριν την υποβολ της παραγγελας του. ταν αυτς οι επιβαρνσεις δεν μπορον ευλγως να υπολογιστον εκ των προτρων, το γεγονς τι μπορε να απαιτηθον ττοιες δαπνες, γνεται γνωστ στον Πελτη πριν απ την υποβολ της παραγγελας του, και σε περπτωση που δεν μποροσαν κατ την παραγγελα να υπολογιστον και δε γνωστοποιθηκαν στον Πελτη, τηλεφωνικς πριν την επιβεβαωση παραλαβς της παραγγελας, ττε αυτς δεν βαρνουν τον Πελτη χωρς την προηγομενη ρητ συνανεσ του.
Σε περπτωση που κποιο προν προσφρεται σε ασυνθιστα χαμηλ υψηλ τιμ σε σχση με την αγοραα αξα του, ο Πελτης πριν προχωρσει στην παραγγελα του, μπορε να επικοινωνσει τηλεφωνικ με την Επιχερηση με αποστολ e-mail στο info@e-oro.gr.

Παραγγελα


Υποβολ παραγγελας- Πρταση για αγορ
Η παραγγελα των προντων απ τον Πελτη υποβλλεται με τη συμπλρωση και την αποστολ της ειδικς φρμας παραγγελας που υπρχει στο ηλεκτρονικ κατστημα. Πριν απ την υποβολ της παραγγελας , μσω ειδικο συνδσμου, o Πελτης λαμβνει γνση των ρων που αφορον την πληση των προντων που επιθυμε να αποκτσει και στη συνχεια επιλγει την ενεργοποηση του σχετικο εικονιδου «Διβασα και αποδχομαι τους ρους και προποθσεις αγορν», δηλνοντας με αυτν τον τρπο ρητ και ανεπιφλακτα τι πριν απ την υποβολ της παραγγελας του, λαβε με ευκριν και κατανοητ τρπο γνση για:
-Τα πλρη στοιχεα της Επιχερησης, (επωνυμα, δρα, στοιχεα δημοσιτητας, διεθυνση, τηλφωνο, διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου) καθς και του προμηθευτ των παραγγελλμενων προντων που τυγχνει εφαρμογς.
-Τα κρια χαρακτηριστικ των προντων της παραγγελας πως αυτ περιγρφονται στο ηλεκτρονικ κατστημα.
-Τη συνολικ τιμ των προντων της παραγγελας, συμπεριλαμβανομνων ΦΠΑ, λων των τελν, λων των πρσθετων επιβαρνσεων (αποστολς, παρδοσης ταχυδρομεου) και κθε λλης δαπνης, για το γεγονς τι μπορε να απαιτηθον ττοιες πρσθετες επιβαρνσεις, πως και το τι η αναγραφμενη τελικ τιμ κθε προντος στο ηλεκτρονικ κατστημα, δεν περιλαμβνει ξοδα αποστολς, τα οποα υπολογζονται στη συνχεια του κειμνου της παραγγελας, με βση την επιλογ του τρπου αποστολς της παραγγελας.
-Τα μσα πληρωμς, παρδοσης, εκτλεσης, καθς και της προθεσμας εντς της οποας η Επιχερηση αναλαμβνει να παραδσει τα προντα και τους τυχν περιορισμος παρδοσης και των μσων πληρωμς.
-Της υποχρωσης πληρωμς απ τον Πελτη με την υποβολ της παραγγελας.
-Της παρξης της ευθνης της Επιχερησης σμφωνα με τα ρθρα 534 επ. του Αστικο Κδικα για πραγματικ ελαττματα και λλειψη συνομολογημνων ιδιοττων, της διρκειας της σμβασης και των ρων για τη λξη της που τυγχνει εφαρμογς και της ελχιστης διρκειας των υποχρεσεων του Πελτη βσει της σμβασης, που τυγχνει εφαρμογς.
-Του δικαιματος σκησης υπαναχρησης απ τον Πελτη (προποθσεις, προθεσμα, διαδικασα, εξαιρσεις) που τυγχνει εφαρμογς και σε περπτωση υπαναχρησης, της επιβρυνσης του Πελτη με το μεσο κστος επιστροφς των προντων στην Επιχερηση καθς και της υποχρωσης του Πελτη, εφσον χει κνει χρση, να καταβλει ελογο κστος στην Επιχερηση, εν ταν δεν παρχεται δικαωμα υπαναχρησης με βση τον Νμο, την πληροφορα τι ο Πελτης δεν χει δικαωμα υπαναχρησης τις περιστσεις υπ τις οποες ο Πελτης χνει το δικαωμα υπαναχρησης,
Η αποστολ της παραγγελας προς την Επιχερηση, αποτελε πρταση για αγορ των παραγγελλμενων προντων και δλωση αποδοχς λων των χρεσεων που περιγρφονται στην παραγγελα. Αν δεν υπρχει ενημρωση αποδοχ απ την Επιχερηση, ο Πελτης εφσον προβη στην πληρωμ της παραγγελας, δικαιοται την επιστροφ της πληρωμς.


Επιβεβαωση παραλαβς παραγγελας-Κατρτιση πλησης


Η παραγγελα δεν εναι δεσμευτικ για την Επιχερηση, πριν λβει ο Πελτης επιβεβαωση αποδοχς της παραγγελας απ την Επιχερηση, πως περιγρφεται κατωτρω.
Η παραγγελα θεωρεται ληφθεσα απ την Επιχερηση, απ τη στιγμ που ο Πελτης λβει στην ηλεκτρονικ διεθυνση επικοινωνας που χει καταχωρσει, σχετικ ενημρωση απ την Επιχερηση, με τον αριθμ της παραγγελας του και την νδειξη «Επιβεβαωση Καταχρησης Παραγγελας».
Κατ τη διρκεια επεξεργασας κθε καταχωρηθεσας παραγγελας, επιβεβαινεται η ορθτητα της τελικς τιμς του προντος και η διαθεσιμτητ του και σε περπτωση που η διαθεσιμτητα ο χρνος παρδοσης διαφρει απ τον αναγραφμενο, η Επιχερηση ενημερνει σχετικ τον Πελτη. Η παραγγελα θεωρεται δεσμευτικ και η πληση θεωρεται τι χει καταρτισθε και δημιουργε αξισεις μεταξ του Πελτη και της Επιχερησης, μνο με την αποστολ και λψη του ηλεκτρονικο μηνματος με την νδειξη «Η παραγγελα απεστλη» η «Η παραγγελα εναι τοιμη για παραλαβ».
Η κατσταση της παραγγελας ενημερνεται συνεχς, αλλ και ταν προκπτουν αλλαγς κατ τη διαχερισ της και ο Πελτης υποχρεοται να ελγχει την κατσταση της παραγγελας του και να ενημερσει αμσως την Επιχερηση εγγρφως για οποιοδποτε σφλμα στην παραγγελα του, διαφορετικ τα στοιχεα που αναφρονται στην Επιβεβαωση Καταχρησης της παραγγελας του, θα εφαρμοσθον στη σμβαση πλησης. Ο Πελτης χει τη δυναττητα να ενημερνεται για την πορεα της παραγγελας απ την Επιχερηση ετε τηλεφωνικ, ετε με αποστολ ηλεκτρονικο μηνματος στη διεθυνση info@e-oro.gr ετε ηλεκτρονικ με εσοδο στο λογαριασμ του με τους προσωπικος του κωδικος (username και password), επιλγοντας «παρακολοθηση παραγγελας»  μσω συνδσμου.
Στο πλασιο της καλς πστης, η Επιχερηση δεν υποχρεοται να αποδεχθε παραγγελα και να συνψει πληση προντων, τα οποα λγω μηχανικο τυπογραφικο λθους εμφανζονται στο ηλεκτρονικ κατστημα με τιμ εσφαλμνη, ετε μικρτερη ετε μεγαλτερη απ την κανονικ ισχουσα τιμ τους. Εφσον το σφλμα, αφορ μρος μνο των προντων της παραγγελας, η παραγγελα ισχει και εκτελεται κανονικ για τα υπλοιπα προντα, εκτς αν ο Πελτης δηλσει τι δεν επιθυμε τη μερικ εκτλεση της παραγγελας του, οπτε η Επιχερηση οφελει να ακυρσει ολκληρη την παραγγελα.


Διαθεσιμτητα Προντων


Ο Πελτης ενημερνεται για τα προντα και τη διαθεσιμτητ τους, μσω ενδεξεων στο ηλεκτρονικ κατστημα επικοινωνας με το ηλεκτρονικ κατστημα. Η Επιχερηση επιφυλσσεται να μην αποδεχτε συγκεκριμνη παραγγελα και ως εκ τοτου να μην καταρτιστε η πληση, εφσον τα προντα δεν εναι διαθσιμα κατ τον χρνο της παραγγελας. Σε περπτωση που η λλειψη διαθεσιμτητας, αφορ μρος των προντων της παραγγελας, το υπλοιπο μρος της παραγγελας εκτελεται κανονικ, εκτς εν ο Πελτης δηλσει τι δεν επιθυμε τη μερικ εκτλεση της παραγγελας, οπτε η Επιχερηση οφελει να ακυρσει ολκληρη την παραγγελα. Τυχν πληρωμς επιστρφονται στον Πελτη χωρς καθυστρηση, με τον διο τρπο που ο Πελτης επλεξε να πληρσει την παραγγελα του με οιοδποτε τρπο συμφωνηθε με τον Πελτη.
Σε περπτωση που κποιο προν δεν εναι μεσα διαθσιμο μετ την τελικ καταχρηση της παραγγελας, η Επιχερηση ενημερνει τον Πελτη για τον πιθαν χρνο παρδοσς του. Εφσον ο χρνος δεν ικανοποιε τον Πελτη, η παραγγελα ακυρνεται και τυχν πληρωμς επιστρφονται στον Πελτη χωρς καθυστρηση, με τον διο τρπο που ο Πελτης επλεξε να πληρσει την παραγγελα του με οιοδποτε τρπο συμφωνηθε με τον Πελτη.


Παρδοση παραγγελας


Παραλαβ απ φυσικ κατστημα της Επιχερησης -χωρς κστος αποστολς: Εν ο Πελτης κατ την υποβολ της παραγγελας του, επιλξει παραλαβ απ φυσικ κατστημα της Επιχερησης, δεν επιβαρνεται με κστος αποστολς και θα λβει ηλεκτρονικ ενημρωση για τον χρνο παραλαβς απ το συγκεκριμνο κατστημα της Επιχερησης (οδς ………….., …………………). Ο Πελτης υποχρεοται να παραλβει την παραγγελα του το αργτερο εντς πντε ημερολογιακν ημερν, απ τη λψη της σχετικς ειδοποησης για παραλαβ, εκτς αν λλως συμφωνηθε με αποστολ ηλεκτρονικο ταχυδρομεου. Εφσον ο Πελτης δεν παραλβει τα προντα, η Επιχερηση δικαιοται να ακυρσει την παραγγελα να υπαναχωρσει απ την πληση και ουδεμα ευθνη χει εκ της αιτας αυτς. Παρταση της προθεσμας εναι αποδεκτ, μνο για λγους αντερης βας και εφσον χει ειδοποιηθε εγγρφως εμπρθεσμα η Επιχερηση. Η Επιχερηση επιφυλσσεται να μην αποδεχθε παραγγελα Πελτη που επανειλημμνα για οποιονδποτε λγο δεν προσρχεται να την παραλβει.
Για την παραλαβ της παραγγελας, ο Πελτης οφελει να επιδεξει την επιβεβαωση της παραγγελας (αριθμς παραγγελας), την ειδοποηση για την παραλαβ και επσημο γγραφο ταυτοπροσωπας (αστυνομικ ταυττητα, διαβατριο κλπ). Η παρδοση μπορε να γνει και σε τρτο εξουσιοδοτημνο προς τοτο απ τον Πελτη πρσωπο, με ειδικ εξουσιοδτηση του Πελτη. Ο Πελτης ο εξουσιοδοτημνος τρτος κατ την παραλαβ, οφελει να ελγχει τα προντα που παραλαμβνει, καθς με την υπογραφ του επιβεβαινει τι παρλαβε προσηκντως και απ την παραλαβ ο κνδυνος μεταβανει στον Πελτη.
Αποστολ στον τπο που επιλγει ο Πελτης: Εν ο Πελτης κατ την υποβολ της παραγγελας του, επιλξει την αποστολ των προντων σε τπο της επιλογς του, τα προντα παραδδονται σε συνεργαζμενη μεταφορικ Επιχερηση (courier) και ο Πελτης θα λβει ηλεκτρονικ ενημρωση τι το προν εναι τοιμο για αποστολ. Ο Πελτης θα ενημερωθε απ τη μεταφορικ Επιχερηση για τον χρνο παρδοσης. Τα ξοδα αποστολς βαρνουν τον Πελτη και υπολογζονται βσει της παραγγελας του κατ την υποβολ της, μσω ειδικο συνδσμου, εισγοντας τον Νομ και τον Τ.Κ. της περιοχς της επιλογς του. Τυχν λανθασμνη καταχριση στοιχεων αποστολς απ τον Πελτη που χει σαν αποτλεσμα εσφαλμνο υπολογισμ των εξδων αποστολς, δε βαρνει την Επιχερηση, αλλ τον Πελτη.
Για την παραλαβ της παραγγελας, ο Πελτης οφελει να επιδεξει στον υπλληλο της συνεργαζμενης μεταφορικς, την επιβεβαωση της παραγγελας (αριθμς παραγγελας), την ειδοποηση για την αποστολ και επσημο γγραφο ταυτοπροσωπας (αστυνομικ ταυττητα, διαβατριο κλπ). Η παρδοση μπορε να γνει και σε τρτο εξουσιοδοτημνο προς τοτο απ τον Πελτη πρσωπο. Ο Πελτης ο εξουσιοδοτημνος τρτος κατ την παραλαβ οφελει να ελγχει τα προντα που παραλαμβνει, καθς με την υπογραφ του επιβεβαινει τι παρλαβε προσηκντως και απ την παραλαβ ο κνδυνος μεταβανει στον Πελτη. Εφσον ο Πελτης μετ τη λψη της ειδοποησης για αποστολ και παρ τη σχετικ ειδοποηση του μεταφορα δεν παραλβει τα προντα, η Επιχερηση επιφυλσσεται του δικαιματος ετε να ακυρσει την παραγγελα ετε να υπαναχωρσει απ την πληση. Η Επιχερηση επιφυλσσεται να μην αποδεχθε παραγγελα Πελτη που επανειλημμνα για οποιονδποτε λγο δεν χει παραλβει λλη παραγγελα στο παρελθν.
ταν ο τπος αποστολς δεν καλπτεται απ το δκτυο της συνεργαζμενης μεταφορικς Επιχερησης ο Πελτης επιθυμε τη μεταφορ των προντων με δικ του μσα και ξοδα, ο Πελτης ενημερνει εγγρφως την Επιχερηση, υποδεικνοντας το μσο μεταφορς της επιλογς του (μεταφορικ Επιχερηση, πρακτορεο κλπ) και η Επιχερηση δεσμεεται να αποστελει τα προντα με τον τρπο που υποδεικνει ο Πελτης, ο οποος σε αυτ την περπτωση επιβαρνεται μνο με το κστος αποστολς των προντων ως το πρακτορεο την μεταφορικ Επιχερηση το μσο της επιλογς του Πελτη, το οποο και εξοφλε στην Επιχερηση πριν την αποστολ της παραγγελας του. Σε αυτς τις περιπτσεις, ο κνδυνος απ την πληση, μεταβανει στον αγοραστ κατ τον χρνο παρδοσης των πωληθντων προντων στο μεταφορα.


Χρνος Παρδοσης


Ο χρνος παρδοσης των προντων προσδιορζεται στην παραγγελα ανλογα με τη διαθεσιμτητα των προντων και τον τπο αποστολς τους, ο οποος επιβεβαινεται με την αποδοχ της παραγγελας απ την Επιχερηση.
Η Επιχερηση σε κθε περπτωση, οφελει να παραδσει τα προντα το αργτερο  εντς τριντα (30) ημερν απ το χρνο της κατρτισης της πλησης, διαφορετικ και εφσον δεν υπρξει γγραφη συμφωνα παρτασης του χρνου (ηλεκτρονικ αλληλογραφα), ο Πελτης δικαιοται να προβε μονομερς σε ακρωση της παραγγελας με γγραφη δλωσ του με ηλεκτρονικ μνυμα στο info@e-oro.gr. Εφσον ακυρωθε η παραγγελα και τσι καταγγελθε η σμβαση πλησης, η Επιχερηση οφελει να επιστρψει, χωρς καθυστρηση, λα τα χρματα που εχε καταβλει ο Πελτης, στο ακραιο.
Για ογκδεις για ειδικς παραγγελες παραγγελες προσαρμοσμνες στις απαιτσεις του Πελτη, δεν ισχει ο χρνος παρδοσης των τριντα (30) ημερν και ο χρνος παρδοσης συμφωνεται κατ περπτωση με τον Πελτη εγγρφως (ηλεκτρονικ αλληλογραφα).


Τρποι Πληρωμς


Πληρωμ μσω Πιστωτικς Κρτας:
Το ηλεκτρονικ κατστημα δχεται λες τις πιστωτικς κρτες Visa, Mastercard και Diners . Οι συναλλαγς σας προστατεονται απ αντατα συστματα ασφαλεας (SSL-128 bit και ψηφιακ πιστοποηση απ τη Verisign, Inc.) που χρησιμοποιε η τρπεζα …………….. για να διεκπεραισει τις συναλλαγς σας με το www.e-oro.gr. Κατ τη διαδικασα αγορς ενς προντος, το σστημα σας οδηγε αυτματα σε ασφαλς κρυπτογραφημνο περιβλλον (ανακατεθυνση) της τρπεζας με την οποα συνεργαζμαστε, που καλεστε να δσετε τον αριθμ της πιστωτικς χρεωστικς σας κρτας, και ταν η συναλλαγ σας ολοκληρωθε, επιστρφετε στο ηλεκτρονικ μας κατστημα.
Για τις αγορς με την πιστωτικ χρωστικς σας κρτα θα σας ζητηθε να συμπληρστε τη φρμα παραγγελας, τον αριθμ και την ημερομηνα λξης της πιστωτικς χρεωστικς σας κρτας.
2. Πληρωμ με αντικαταβολ:
Πληρστε τον υπλληλο ταχυμεταφορν, με την παρδοση της παραγγελας σας στον χρο σας. Η μθοδος πληρωμς με αντικαταβολ ισχει για λη την Ελλδα και επιβαρνεται με χρωση 1,50 ευρ.
Για τις αντικαταβολς μσω ΕΛΤΑ, η χρωση εναι σμφωνα με τον τρχοντα τιμοκατλογο των ΕΛΤΑ.
3. Πληρωμ μσω Paypal.
Χρησιμοποιστε το λογαριασμ σας στην Paypal για να εξοφλσετε την παραγγελα σας. Η χρση του Paypal εναι πλον ευρως διαδεδομνη και απ τις πλον εχρηστες μεθδους πληρωμς.
4. Με κατθεση σε τραπεζικ λογαριασμ:
Προεξοφλστε την παραγγελα σας σε ναν απ τους λογαριασμος των τραπεζν που συνεργαζμαστε και ενημερστε μας τηλεφωνικς στελτε μας το αντγραφο της τραπεζικς εντολς πληρωμς με
e-mail στη διεθυνση info@e-oro.gr. Με την λψη του αντγραφου της τραπεζικς εντολς πληρωμς, σας αποστλλουμε την παραγγελα σας. Ως αιτιολογα κατθεσης ο Πελτης γρφει τον αριθμ της παραγγελας του (ο οποος του χει δη σταλε με την Επιβεβαωση Καταχρησης της παραγγελας του). H παραγγελα εναι σε κατσταση αναμονς και θα εκτελεστε ταν η Επιχερηση επιβεβαισει τι το ποσ χει κατατεθε. Σε περπτωση μη κατθεσης εντς 5 εργσιμων ημερν, η παραγγελα θα ακυρνεται. Ο Πελτης για τη διευκλυνση της διαδικασας στλνει στην ηλεκτρονικ διεθυνση της Επιχερησης, αντγραφο της τραπεζικς του κατθεσης τα στοιχεα της κατθεσης (ημερομηνα κατθεσης, αριθμς κατθεσης, αριθμς παραγγελας, ονοματεπνυμο και τηλφωνο επικοινωνας).
Για να δετε τις τρπεζες με τις οποες συνεργαζμαστε κντε κλικ ΕΔΩ.
5. Με μετρητ χρματα πιστωτικ/χρεωστικ κρτα, σε περπτωση παραλαβς απ φυσικ κατστημα της Επιχερησης.

Δικαωμα Υπαναχρησης


Σμφωνα με τον Ν.2251/1994 πως τροποποιθηκε και ισχει, ο Πελτης χει το δικαωμα να επιστρψει τα προντα που αγρασε απ το ηλεκτρονικ κατστημα, εφσον πρκειται για προντα που δεν εξαιρονται απ το δικαωμα υπαναχρησης, αζημως, χωρς να υποχρεοται να ανακοινσει το λγο για τον οποο επιθυμε την επιστροφ τους, εντς δεκατεσσρων (14) ημερολογιακν ημερν απ την παραλαβ τους. Ο Πελτης μπορε να παραδσει τα προντα αυτ απευθεας στην δρα της Επιχερησης να τα αποστελει με δικ του ξοδα στην δρα της Επιχερησης. Σε κθε περπτωση, ο Πελτης πριν απ την επιστροφ των προντων, μπορε να επικοινωνε με την Επιχερηση, ετε μσω τηλεφνου, ετε μσω αποστολς ηλεκτρονικο μηνματος.
Ο Πελτης οφελει να επιστρψει τα προορισμνα προς επιστροφ προντα, με το επσημο παραστατικ της αγορς τους, στην δια κατσταση στην οποα τα παρλαβε, χωρς τα προντα να χουν αποσφραγισθε να χει παραβιασθε η συσκευασα τους να χουν χρησιμοποιηθε. Προπθεση επσης για την επιστροφ εναι να χουν τηρηθε οι συνθκες διατρησς τους.
Η επιστροφ γνεται δεκτ, μνον εφσον ο Πελτης χει εξοφλσει προηγουμνως κθε ποσ που επιβαρνθηκε η Επιχερηση για την αποστολ των προντων στον Πελτη, πως και τα ξοδα αποστολς για την επιστροφ τους. Η δλωση υπαναχρησης ασκεται εγγρφως με τη συμπλρωση της σχετικς φρμας που εναι διαθσιμη ΕΔΩ  και την αποστολ της α) ετε στην ταχυδρομικ διεθυνση της Επιχερησης οδς Κουντουριτου 13Α, Γαλτσι, Αττικ, Τ.Κ. 14122 β) ετε στην ηλεκτρονικ διεθυνση info@e-oro.gr.  Η Επιχερηση εναι υποχρεωμνη να επιβεβαισει εγγρφως την παραλαβ της δλωσης υπαναχρησης μλις την παραλβει.
Σε περπτωση υπαναχρησης ο Πελτης υποχρεοται να επιστρψει τα προντα, εντς δεκατεσσρων (14) ημερολογιακν ημερν απ την ημρα που κοινοποησε την υπαναχρηση. Κατπιν της δλωσης υπαναχρησης, η Επιχερηση υποχρεοται να αποδσει στον Πελτη το τμημα που εισπραξε. Η επιστροφ του τιμματος λγω υπαναχρησης απ τον Πελτη θα γνεται το αργτερο εντς δεκατεσσρων (14) ημερολογιακν ημερν απ τον χρνο, που η Επιχερηση λαβε αποδεδειγμνα γνση για την υπαναχρησ του. Δεν επιστρφονται δαπνες παρδοσης, παρ μνον εν ο Πελτης εχε επιλξει τρπο παρδοσης λλον, απ τον φθηντερο τυποποιημνο τρπο παρδοσης που προσφρει η Επιχερηση.
Ο Πελτης ευθνεται για τυχν μεωση της αξας των επιστραφντων προντων, εν κανε χρση λλη απ εκενη που ταν αναγκαα.
Εξαιρσεις απ το Δικαωμα Υπαναχρησης
Απ το προβλεπμενο στην παραπνω παργραφο δικαωμα υπαναχρησης του Πελτη, εξαιρονται τα προντα εκενα που αγορσθηκαν απ το ηλεκτρονικ κατστημα και:
-χουν αποσφραγιστε χρησιμοποιηθε μετ την παρδοσ τους.
-Στις περιπτσεις που το τμημα των προντων χει καταβληθε σε φυσικ κατστημα της Επιχερησης και επιπλον, τα προντα χουν παραληφθε απ το φυσικ κατστημα της Επιχερησης, καθς η πληση δε θεωρεται τι τελστηκε απ απσταση.


Ευθνη για ελαττματα-Επιστροφς


Ανεξρτητα απ το δικαωμα του Πελτη για υπαναχρηση, η Επιχερηση ευθνεται κατ τις διατξεις του Αστικο Κδικα, ταν το προν που αγορστηκε απ τον Πελτη, δεν ανταποκρνεται στη σμβαση και ιδως ταν χει πραγματικ ελττωμα δεν χει τις συνομολογημνες ιδιτητες.
Σε περπτωση ευθνης της Επιχερησης για πραγματικ ελττωμα για λλειψη συνομολογημνης ιδιτητας του προντος, ο Πελτης δικαιοται κατ' επιλογν του: α) να απαιτσει, χωρς επιβρυνσ του, τη διρθωση αντικατσταση του προντος με λλο, εκτς αν μα ττοια ενργεια εναι αδνατη απαιτε δυσανλογες δαπνες, β) να ζητσει μεωση του τιμματος γ) να υπαναχωρσει απ τη σμβαση πλησης, εκτς αν πρκειται για επουσιδες πραγματικ ελττωμα. Εν ο Πελτης επιλξει τη διρθωση την αντικατσταση του προντος η Επιχερηση οφελει να προβε σε διρθωση αντικατσταση σε ελογο χρνο.
Η Επιχερηση θα αντικαταστσει τα προντα που αγρασε ο Πελτης, σε λες τις περιπτσεις στις οποες με αποδεδειγμνη υπαιτιτητα της Επιχερησης, παραδθηκαν στον Πελτη λλα ουσιωδς διαφορετικ απ αυτ που παργγειλε.


Ανωτρα Βα


Η Επιχερηση επιφυλσσεται και δεν ευθνεται σε καμα περπτωση για τυχν προσωριν μνιμη αδυναμα παροχς υπηρεσιν και για καθυστερσεις στην αποδοχ και εκτλεση των παραγγελιν και παρδοση των παραγγελθντων προντων, απ λγους μη δυνμενους να αποδοθον σε υπαιτιτητ του , πως λγου χριν σε περιπτσεις ανωτρας βας (απεργες, σεισμο, πυρκαγις, κακς καιρικς συνθκες κλπ) απρβλεπτων κατ αντικειμενικ κρση καταστσεων γεγοντων, πως δυσλειτουργες των συνεργαζομνων εταιρειν ταχυμεταφορν, τυχαα χειροτρευση καταστροφ των προντων πριν την παρδοση στον χρστη και αφτου δοθον για αποστολ, παρνομες παρεμβσεις του αντισυμβαλλομνου τρτου, δυσλειτουργα του παρχου επεξεργασας διαδικτυακν πληρωμν (τρπεζα) του φορα παροχς υπηρεσιν φιλοξενας (host provider) του φορα παροχς υπηρεσιν διαδικτου (ISP) του φορα παροχς υπηρεσιν πρσβασης (access provider) του τερματικο εξοπλισμο του χρστη, εσφαλμνη παροχ στοιχεων εκ μρους του χρστη και γενικ για κθε περιστατικ που εμποδζει την ομαλ εκπλρωση των συμβατικν του υποχρεσεων. Η ευθνη της εταιρεας περιορζεται στις εκ της σμβασης με τον καταναλωτ ανειλημμνες υποχρεσεις της και θα καταβλλει κθε δυνατ προσπθεια να ανταποκριθε, μσα σε ελογο χρονικ διστημα σε αυτς.

Διαθεσιμτητα & Ασφλεια Δικτου


Η Επιχερηση καταβλει κθε δυνατ προσπθεια για την καλ λειτουργα του δικτου της. Παρλα αυτ η Επιχερηση δεν μπορε να εγγυηθε τι δε θα υπρξουν διακοπς λθη. Σε κθε περπτωση η Επιχερηση δε φρει οποιαδποτε ευθνη σε περπτωση που οι χρστες δεν μπορον να συνδεθον με την ιστοσελδα. Η Επιχερηση δεν χει ευθνη για την πολιτικ ασφαλεας λλων ιστοτπων για τον τρπο με τον οποο αυτο διαχειρζονται τους ηλεκτρονικος τους επισκπτες.

Δλωση Εχεμθειας


Η Επιχερηση αντιμετωπζει ως απρρητη την αλληλογραφα του Χρστη με το ηλεκτρονικ κατστημα και δεν μεταβιβζει το περιεχμεν της παρ μνο στον μεσα ενδιαφερμενο αποδκτη και στις περιπτσεις που προβλπεται απ το νμο εφσον αυτ ζητηθε στην περπτωση που το περιεχμενο του μηνματος θεωρηθε τι θγει την Επιχερηση. Ττοια ενργεια εναι απαρατητη για α) την προστασα των δικαιωμτων και της περιουσας της Επιχερησης, β) την προστασα του ισττοπου απ κακ μη εξουσιοδοτημνη χρση και γ) την προστασα της προσωπικς ασφλειας των χρηστν του καταναλωτικο κοινο. Σε περπτωση που ο Χρστης δσει ψευδ ηλεκτρονικ διεθυνση προσπαθσει να πρει τη θση κποιου λλου ταν στλνει πληροφορες, λες οι πληροφορες θα αποτελον μρος οποιασδποτε ρευνας.

Ακυρτητες


Τυχν ακυρτητα κποιων ρων του παρντος, δεν επιφρει την ακυρτητα των υπολοπων.

Εφαρμοστο Δκαιο


Οι παρντες ροι και προποθσεις διπονται απ τις διατξεις του Ελληνικο Δικαου, τις Οδηγες και Κανονισμος του Ευρωπακο Δικαου και τις σχετικς Διεθνες διατξεις. Οι συμβσεις μσω του ηλεκτρονικο καταστματος διπονται απ το Ευρωπακ και το Ελληνικ Δκαιο, ιδως απ τα νομοθετματα που ρυθμζουν θματα σχετικ με το ηλεκτρονικ εμπριο, τις πωλσεις απ απσταση και την προστασα των καταναλωτν. Η ιστοσελδα χει δημιουργηθε και ελγχεται απ την ελληνικ νομοθεσα, η οποα θα καθοδηγε τη χρση της και την ερμηνεα της.
Η προστασα του νμου περ συμβσεων συναπτομνων απ απσταση, πως και οι παρντες ροι, εφαρμζονται στις συναλλαγς μνο με φυσικ πρσωπα, τα οποα συναλλσσονται για λγους, που δεν εμππτουν στην επαγγελματικ τους δραστηριτητα.

Η μη ενσκηση απ την Επιχερηση των εκ παρντων ρων και δικαιωμτων της, δε συνεπγεται παρατησ της απ τα δικαιματα αυτ.
λες οι  κοινοποισεις πρπει να γνονται εγγρφως.
Οι παρντες ροι επχουν θση πληροφρησης του ρου 3β του Ν. 2251/1994.

Επλυση Διαφορν


Σε περπτωση που τυχν προκψει οποιαδποτε διαφορ απ τη μεταξ μας συναλλαγ και εφσον μετ απ σχετικ ατημ σας δεν καταφρουμε να καταλξουμε σε κοιν μεταξ μας συμφωνα, δεσμευμαστε να ακολουθσουμε την εξωδικαστικ επλυση της διαφορς. Μπορετε να απευθυνθετε στους εξς Φορες Εναλλακτικς Επλυσης Διαφορν (ΕΕΔ). Οι φορες ΕΕΔ που απαριθμονται στην πλατφρμα ΗΕΔ χουν πιστοποιηθε με βση τις προβλεπμενες προποθσεις και απαιτσεις ποιτητας της Ευρωπακς Οδηγας και χουν εγγραφε στο Ειδικ Μητρο Φορων ΕΕΔ.
Στην Ελλδα οι πιστοποιημνοι φορες ΕΕΔ εναι:
  Η Ανεξρτητη Αρχ «Συνγορος του Καταναλωτ», με αρμοδιτητα σε λους τους εμπορικος κλδους,
  Ο Μεσολαβητς Τραπεζικν-Επενδυτικν Υπηρεσιν με αρμοδιτητα στον εμπορικ κλδο των χρηματοοικονομικν υπηρεσιν, και
  ADR POINT ΙΚΕ - Κντρο Εναλλακτικς Επλυσης Διαφορν με αρμοδιτητα σε λους τους εμπορικος κλδους με εξαρεση των κατηγοριν που αναφρονται ρητ στο αρ.2 παρ.2 της ΚΥΑ.
  Ευρωπακ Ινστιτοτο Επλυσης Συγκροσεων (Ε.Ι.Ε.Σ.) με αρμοδιτητα σε λους τους εμπορικος κλδους με εξαρεση των κατηγοριν που αναφρονται ρητ στο αρ.2 παρ.2 της ΚΥΑ.
Εν παρλα αυτ δεν επιτευχθε λση, αρμδια για την επλυση οποιασδποτε διαφορς ορζονται τα δικαστρια των Αθηνν.
Ο Κδικας Καταναλωτικς Δεοντολογας για το Ηλεκτρονικ Εμπριο πως διαμορφθηκε βσει της Υπουργικς Απφασης του Υπουργο Οικονομας και Ανπτυξης στην Εφημερδα Της Κυβερνσεως της Ελληνικς Δημοκρατας (22/03/2017, Αρ.Φλλου 969), δημοσιεεται απ τον παρντα ισττοπο και μπορετε να τον διαβσετε απ ΕΔΩ


...